Mitmachen

Dier kennt bei déi Lénk matmachen ouni Member ze sinn. Mir freen eis iwert är Ennerstetzung.

Mir hunn verschidden aktiv Sektiounen an och thematesch Aarbechtsgruppen.

Mir organiséieren och regelméisseg ëffentlech Veranstaltungen, wéi Konferenzen, Kongresser, Seminairen etc.

Mir kennen och ëmmer Hëllef gebrauchen fir Infostänn ze organiséieren an eist Informatiounsmaterial ze verdeelen.

Wann der aner Idee’en hutt wéi der eis wëllt/kennt hëllefen, da loosst eis et gäre wëssen.

Matmaachen, ouni Member ze ginn.

Member ginn.

En Don maachen.