Spenden

Eng Wahlcampagne kascht richteg Geld. Fir eis Iddien ënnert d’Leit ze bréngen brauche mer är Ënnerstëtzung, och déi finanziell.

Een Don, oder besser nach een Ordre permanent géingen eis weiderbréngen. 

Ënnerstëtzt déi Lénk andeem der en Don maacht op folgende Konto:

CCPLLULL: IBAN LU41 1111 1549 7465 0000
BCEELULL: IBAN LU24 0019 1300 4344 5000

Mat der Mentioun « Don déi Lénk »

Les dons sont soumis aux dispositions de la loi du 21 décembre 2007 sur le financement des partis politiques.